Przejdź do treści

REGULAMIN ZAWODÓW DOGTREKKINGOWYCH „LENDOG 2024”

ORGANIZATOR:

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” z siedzibą w Chełmsku Śląskim przy ulicy Sądeckiej 15, zwane dalej „organizatorem”. Koordynatorem zawodów jest Damian Piekarczyk, zwany dalej „koordynatorem”.

CEL ZAWODÓW:

 • promowanie aktywnego trybu życia wraz ze swoimi pupilami,
 • promowanie walorów turystycznych i krajobrazowych miejscowości Chełmsko Śląskie i okolic,
 • promowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” oraz jego działalności,
 • promowanie Partnerów i Sponsorów, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia,
 • propagowanie sportu jakim jest dogtrekking,
 • edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

TERMIN I MIEJSCE: 

7. września 2024 w miejscowości Chełmsko Śląskie.

Bazą zawodów jest Stadion Sportowy w Chełmsku Śląskim, 58-407 Chełmsko Śląskie.

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

7:00-7:30 – Rejestracja uczestników trasy HARD

7:30 – Pierwszy transport na linię startu trasy HARD

7:45 – Drugi transport na linię startu trasy HARD

8:00 – Start uczestników trasy HARD

8:15-8:45 – Rejestracja uczestników trasy EASY

8:45 – Pierwszy transport na linię startu trasy EASY

9:15 – Drugi transport na linię startu trasy EASY

9:30 – Start uczestników trasy EASY

9:30 – Zgłoszenie osób wyruszających na trasę RODZINNĄ

10:45 – Start uczestników trasy RODZINEJ

15:00 – Zakończenie klasyfikacji uczestników trasy EASY

15:30 – Rozdanie nagród dla uczestników trasy EASY

16:00 – Zakończenie klasyfikacji trasy HARD

16:30 – Rozdanie nagród trasy HARD

17:00 – Zakończenie imprezy

19:00 – Wieczór DOGTREKKERA

Trasy HARD i EASY są trasami prowadzącymi z punktu A do punktu B. Należy przez to rozumieć start z innego miejsca niż baza zawodów, tj. STADION SPORTOWY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM. Transport zawodników jest zapewniony przez organizatora i odbywać się będzie komunikacją zbiorową (bus). Czas transportu to około 10-15 minut,  w zależności od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu drogowego. Natomiast trasa RODZINNA jest pętlą.

Ponadto w trakcie trwania zawodów, po zakończeniu trasy, zapewnione są: poczęstunek, posiłek regeneracyjny, tor przeszkód dla psów, pokazy, warsztaty z psiej pierwszej pomocy, pomoc behawiorysty. Więcej informacji oraz szczegółowy plan zawodów będzie dostępny na stronie internetowej zawodów: www.LenDog.pl oraz oficjalnym profilu facebookowym.

ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW:

 • Aby wziąć udział w zawodach oraz Wieczorze Dogtrekkera, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na oficjalnej stronie zawodów www.LenDog.pl oraz uiścić opłatę startową.
 • Opłatę startową można opłacić na dwa sposoby: dokonując przelewu internetowego ze swojego konta internetowego na adres:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO„TKACZE ŚLĄSCY”,

SĄDECKA 15, 58-407 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

Nr konta bankowego do wpłaty 74 8395 0001 0102 2190 2006 0002

W tytule przelewu należy wpisać: LENDOG 2024;

lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, mieszczącej się w Chełmsku Śląskim przy ulicy Sądeckiej 15.

 • Osoby, które nie podejmą się wcześniejszego zgłoszenia drogą elektroniczną bądź korespondencyjną, będą mogły to zrobić w dniu imprezy, przed rozpoczęciem zawodów w punkcie rejestracji uczestników, jedynie w przypadku, gdy pozostały wolne miejsca dla danej kategorii.
 • Ilość miejsc ograniczona.
 1. TRASA RODZINNA: nieokreślona liczba uczestników (PĘTLA),
 2. TRASA EASY: 100 uczestników (z punktu A do punktu B),
 3. TRASA HARD: 50 uczestników (z punktu A do punktu B).

PĘTLA –  start odbywa się z BAZY ZAWODÓW, tj. STADION SPORTOWY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

Z punktu A do punktu B – metą zawodów jest STADION SPORTOWY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM, natomiast start odbywa się z innego miejsca. Transport zawodników leży po stronie organizatora i odbywać się będzie busami.

 • Należy uiścić opłatę startową w wysokości 100 zł od uczestnika (tzn. jeden uczestnik + maksymalnie dwa psy). Jeśli dwóch uczestników tworzy drużynę, opłata wynosi 130 zł (z maksymalną liczbą 4 psów). Drużyna złożona z 3 osób może mieć ze sobą maksymalnie 4 psy. Jeśli drużynę tworzą więcej niż 3 osoby, maksymalna liczba psów jest równa liczbie osób w drużynie (np. 5 osób = 5 psów), a suma opłat równa jest: 100 zł za pierwszą osobę będącą „kapitanem” i 30 zł za każdą kolejną osobę. W takim wypadku zestaw gadżetów oraz uczestnictwo w loterii fantowej przysługuje tylko kapitanowi drużyny.
 • Wyjątek stanowi trasa RODZINNA. Opłata wynosi 50 zł przy drużynie maksymalnie czteroosobowej bądź (rodzice+dzieci) z maksymalnie czterema psami.
 • Opłatę startową należy uiścić:
 1. W formie elektronicznej, przelewem za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie zawodów www.LenDog.pl,
 2. Przed startem w biurze zawodów, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu płatności z organizatorem.

W ramach opłaty startowej zawodnik/drużyna otrzymuje/ją:

Pamiątkowy imienny dyplom, mapę, możliwość korzystania z bufetów na trasie oraz przed i po starcie, gorący posiłek regeneracyjny po przebyciu trasy, nagrody rzeczowe (kapitan, w przypadku drużyny), nagrody losowane w loterii fantowej (kapitan, w przypadku drużyny).

 • Transport na linię startu w przypadku tras EASY i HARD.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia ceremonii zakończenia zawodów przed przybyciem wszystkich uczestników na metę. Ustalony czas dotarcia do mety to godzina 16:00, bez względu na długość trasy.
 • Organizator zapewnia posiłek, drobne nagrody pamiątkowe oraz medal dla każdego uczestnika zawodów, jednakże w starcie drużynowym „kapitan” otrzymuje nagrodę główną, jeden egzemplarz mapy, dyplom oraz nagrodę wygraną w loterii fantowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Imprezie prawo uczestniczenia mają osoby, które najpóźniej w dniu 06.09.2024 roku ukończą 18 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie między 16. a 18. rokiem życia mogą uczestniczyć w zawodach tylko po złożeniu pisemnego oświadczenia przez rodziców lub opiekunów prawnych
  o wyrażeniu zgody na uczestnictwo swoich podopiecznych w Imprezie bez opieki. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny.
 3. Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2, zwane dalej Uczestnikami, biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność oraz deklarują, że są zdrowe i zdolne do wysiłku fizycznego związanego z Imprezą.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegania postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, trasie zawodów itp.
 5. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Imprezie jest złożenie przez niego (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica/opiekuna prawnego) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem imprezy, akceptacją regulaminu, oraz prawidłowe wypełnienie formularzu zgłoszeniowego (patrz punkt 7)
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić ankietę zgłoszeniową przed rozpoczęciem zawodów.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej opisanej w punkcie „Zgłoszenie do zawodów”.
 8. Każdy pies, który zostanie zgłoszony do zawodów, musi przejść badania kontrolne przed rozpoczęciem zawodów, które pozwolą stwierdzić, czy pies jest zdolny do startu. Przeprowadzi je lekarz weterynarii obecny na miejscu rozpoczęcia imprezy (STADION SPORTOWY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM). Jego decyzja o niedopuszczeniu psa w zawodach jest nieodwołalna.
 9. Pies musi być zaszczepiony i zdrowy, bez jakichkolwiek oznak niepełnosprawności. Właściciel musi posiadać aktualną książeczkę szczepień.
 10. Dopuszcza się start psów niepełnosprawnych jedynie na trasie RODZINNEJ oraz EASY, po wcześniejszej konsultacji z organizatorami oraz weterynarzem.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do startu bez możliwości odwołania.
 12. Właściciel musi posiadać książeczkę zdrowia, smycz, kaganiec oraz szelki (ewentualnie obrożę, jednak zalecane są szelki).
 13. Zabronione jest prowadzenie na trasie psa w kolczatce i obroży zaciskowej.
 14. Posiadanie KAGAŃCA jest obowiązkowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy właściciel musi posiadać kaganiec dla swojego pupila, który przez cały czas trwania imprezy zobowiązany jest mieć w swoim osobistym ekwipunku. W nagłych uzasadnionych przypadkach jego zastosowanie może okazać się konieczne.
 15. Uczestnik nie ma obowiązku zakładania kagańca w trakcie marszu na trasie.
 16. Zawodnik pokonując trasę zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy (preferowana jest smycz z amortyzatorem).
 17. Ze względów bezpieczeństwa, w Imprezie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem itp.
 18. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, w tym w szczególności na trasę zawodów, przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników i zwierząt.
 19. Na teren Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 20. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji, zarówno przed, jak i w trakcie Imprezy.
 21. Każdy uczestnik jest zobowiązany do sprawowania stałej opieki nad swoim pupilem. Zabrania się puszczania psów luzem oraz pozostawiania ich bez opieki (np. przywiązanych do słupków, drzew).
 22. Każdy uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi on bądź jego pies.
 23. Zabrania się celowego działania na szkodę innych uczestników. Zawody mają przebiegać zgodnie z zasadą fair-play.
 24. Zabrania się zmuszania psa do marszu wbrew jego woli oraz działania w sposób powodujący u niego ból i/lub stres.

UCZESTNIK ZAWODÓW MUSI POSIADAĆ:

Dowód osobisty (oraz, jeżeli to możliwe, paszport psa),

Aktualną książeczkę zdrowia psa,

Zaświadczenie o aktualnym szczepieniu psa,

Smycz i kaganiec,

But dla psa lub bandaż elastyczny (w razie wypadku będzie dostępna pomoc medyczna),

Pożywienie dla siebie i pupila (planowany poczęstunek odbędzie się po zakończeniu zawodów),

Wodę dla siebie oraz swojego psa.

Woreczki na odpady, odchody i inne nieczystości.

Zabrania się udziału  w zawodach suk będących w ciąży zaawansowanej oraz do 6 tygodni po porodzie. Niezalecane jest uczestniczenie suk w trakcie trwania cieczki.

Zabrania się udziału psów poniżej 12 miesiąca życia. Wyjątkowo, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem, dozwolone jest uczestniczenie z psem poniżej 12 miesiąca życia na trasie Rodzinnej oraz Easy.

Pies nie może być agresywny względem innych uczestników i ich zwierząt. Jeżeli występują przejawy agresji, zabrania się prowadzenia walk oraz wzbudzania dodatkowych bodźców agresji w psach.

Każdy uczestnik jest zobowiązany sprzątać po swoim psie!

TRASY:

RODZINNA – dystans około 8 km. Na tej trasie nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników

EASY – dystans około 24 km.

HARD – dystans około 35 km.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Organizatorzy imprezy nie odpowiadają za zniszczenia wyrządzone podczas zawodów przez zwierzęta.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione na trasie oraz w miejscu startu/mety.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone, uszkodzone na trasie, w miejscu startu/mety, będące rzeczami osobistymi uczestnika zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie ucieczki psa.

NAGRODY I GADŻETY:

Każdy uczestnik ma takie same szanse na wygranie nagród.

Impreza ma charakter współzawodnictwa ze swoim psem.

Zwycięzca otrzyma nagrodę o łącznej wartości przekraczającej 10-krotność wpisowego.

Trzech pierwszych uczestników w kategorii EASY i HARD na mecie (z najlepszym czasem) otrzyma puchar, medal oraz nagrody główne.

Każdy uczestnik na mecie (w przypadku startu drużyny – kapitan) otrzymuje medal, pamiątkowy kubek, torbę lnianą z oryginalnym i niepowtarzalnym logo zawodów oraz inne gadżety od partnerów imprezy.

Pozostałe nagrody dla uczestników, (tj. karmy, vouchery, smycze, szelki) będą przyznawane na podstawie losowania numeru w loterii fantowej.

Każda drużyna ma prawo do wylosowania jednego losu w loterii fantowej.

Nagrody sponsorowane są przez organizatora oraz partnerów zawodów.

Dla pierwszej osoby, która w dniu zawodów pokaże nam ten punkt regulaminu przewidziana jest nagroda specjalna (easter egg)

 POSTANOWIENIE KOŃCOWE:

Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów Imprezy.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. Dotyczy to również psów, które uczestniczą w zawodach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dotarcia uczestników na teren Imprezy i w czasie powrotu z niej.

Każdy Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialnością za udział w Imprezie obarczeni są ich rodzice/opiekunowie prawni). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Imprezie, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim. Dotyczy to również szkód wyrządzonych przez psy.

Właściciele psów biorą całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie.

Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzęta na terenie imprezy oraz na trasie.  Organizatorzy mają prawo do wykreślenia z listy uczestników właścicieli psów agresywnych, niepełnosprawnych, nieposiadających szczepień, bez książeczek zdrowia oraz smyczy i kagańca, nie zwracając wcześniej opłaconego wpisowego przez uczestnika.

Organizatorzy mają prawo zgłosić właściwym organom nieprawidłowe zachowania uczestników względem zwierząt (bicie, duszenie, głodzenie, krzywdzenie w jakikolwiek inny sposób oraz podjudzanie do walki, wzbudzanie w psach agresji).

Zabrania się działania na szkodę innych uczestników oraz ich zwierząt.

Każde odstępstwo od zasad określonych w regulaminie będzie surowo karane (upomnienie, dyskwalifikacja w każdej chwili trwania zawodów bez możliwości zwrócenia wpisowego).

Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestników w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.

Organizator zapewnia NNW na czas trwania imprezy.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zawartych w formularzu zgłoszeniowym) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż, administratorem  danych osobowych każdego uczestnika jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, mieszczące się w Chełmsku Śląskim przy ulicy Sądeckiej 15.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do uczestnictwa w zawodach „LenDog”.  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt z koordynatorem zawodów poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lendog.pl.

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie ich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

Organizator jest uprawniony do wykorzystywania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Imprezie. Wizerunki i dane Uczestników pozyskane w toku Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach promujących Imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, innych materiałach graficznych. Z tego tytułu Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenia z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

W sytuacjach wyjątkowych/szczególnych Organizator daje sobie możliwość odwołania bądź zmienienia daty imprezy.

Nieznajomość Regulaminu Zawodów Dogtrekkingowych „LENDOG” nie zwalnia Uczestnika
z zasad określonych przez Organizatora w ww. dokumencie.

Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Zmiana nie wpływa na uprawnienia już nabyte.

Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora zabezpieczających Teren Imprezy, w tym w szczególności trasę zawodów.